احادیث اخلاقی

علم و جهل از دیدگاه امام باقر علیه السلام

برای اینکه مطلب روشن شود این جا علم و جهل را معنی میکنیم و شرح مفصل آن را به کتب دیگر خود مراجعه میدهیم علم در
لغت به معنی دانستن است و کشف شدن و جهل پنهانی و بیاطلاعی را گویند. من نمیدانم پس جاهلم و اگر دانستم علم و دانش
را از دیگری آموختهام و این دانش به تدریج قوت گرفته و به کمال خود برسد تازه اندکی از بسیار و مشتی از خروار است دانش
است اما علم حق جل و علا عین ذات حق است و کشف حقیقتی است یعنی برای او دانش کسبی و تدریجی و عدتا و شدتا و مدتا
نیست همه چیز را او آفریده و به همه آفرینش خود ازلا و ابدا عالم است و همه نزد او مکشوف است و جهل در آستان او راه ندارد
– زیرا علم ما ممکن است به علل عوائق و موانعی پوشیده و مکتوم گردد که فراموش کنیم ولی در علم حق جلا و علا عائق و مانع
نیست که خفاء و ستری باشد تا مدتی یا لحظهای کشف بر او مستور شود و بعد معلوم گردد یا امری مجهول باشد و بعد معلوم شود
علم حق تعالی عین ذات مقدس اوست و به هر چیزی عالم و دانا است ان الله بکل شیء علیم و شیعه امامیه هرگز نسبت جهل به
خدای متعال جل شأنه نمیدهد و نعوذ بالله از این تهمت و افتراء که جهال قوم به نام علماء نسبت به این فرقه ناجیه امامیه میدهند.
جهلی که در بدا هست برای ماست که از آینده بیخبریم و نمیدانیم چه خواهد شد و علل و عوامل هر فعل و انفعال برای ما مکتوم
و پوشیده است وگرنه برای خداوند علیم حکیم جهلی نیست جهل برای آن کسی است که نفهمیده جهل بداء برای خلق است نه
خالق و [صفحه 314 ] حتی برای پیغمبران هم جهل نیست که علم آنها علم حضوری است نه حصولی که در مرتبه علم کما هو حقه
در کتاب مکتب اسلام و درباره علم باری در حکمت الهی مفصل بحث کردهایم و آیات و احادیث و اخبار و اقوال و نظریههای
صفحه 197 از 269
.[ فرق مختلف را درباره علم و لزوم تحصیل علم و فواید و مسیر و خواص و نتایج آن مبسوطا نگاشتهایم. [ 68
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *