احادیث و سخنان

سخنان امام باقر در مورد حیا و ایمان

امام باقر علیهالسلام فرموده است: حیا و ایمان هر دو با هم هستند، اگر یکی از آن دو برود، دیگری هم به دنبالش خواهد رفت.
و از عیسی بن عبدالله قمی روایت میکند که: ابنعکاشه خدمت امام باقر علیهالسلام رفت و گفت: چرا برای حضرت صادق علیهالسلام عیال نمیگیرید که موقع ازدواج او است؟ پس حضرت به کیسه پول مهر کردهای که در مقابلش بود اشاره نمود و فرمود: به زودی برده فروشی از اهل بربر میآید و در خانه میمون منزل میکند، کنیزی به این پولها از او میخریم. چند روزی گذشت و باز حضور آن حضرت مشرف شدیم. فرمود: از آن برده فروشی که گفتم به شما خبر ندهم؟ آمده؛ بروید و کنیزی از او به این کیسه پول بخرید. نزد برده فروش رفتیم و گفت: جز دو کنیز مریض که یکی از دیگری بهتر است، همه را فروختهام. گفتیم: همان دو کنیز را بیاور تا ببینیم. کنیزان را آورد. گفتیم: این کنیزی که حالش بهتر است چند میفروشی؟ گفت: هفتاد دینار. گفتم: احسان کن (و چیزی کم کن) گفت: هیچ کم نمیکنم؛ گفتیم: به هر چه در این کیسه است میخریم و نمیدانستیم چقدر در کیسه است. مردی که سر و ریشش سفید بود، آنجا حضور داشت و گفت: مهر را برگیرید و دینارها را بکشید؛ برده فروش گفت: مهر برنگیرید که اگر یک شصتم دینار هم کم باشد، نخواهم فروخت. پیرمرد گفت: نزدیک آئید؛ رفتیم و مهر را برگرفتیم و دینارها را کشیدیم، هفتاد دینار بدون کم و زیاد بود. کنیز را گرفته و خدمت حضرت باقر علیهالسلام بردیم و حضرت صادق علیهالسلام هم آن جا ایستاده بود. قصه را بیان کردیم. حمد و ثنای خدا گفت و از او پرسید: اسمت چیست؟ گفت: حمیده، فرمود: در دنیا حمیدهای و در آخرت محموده (یعنی در دو دنیا پسندیدهای) خبر بده دوشیزهای یا نه؟ گفت: آری دوشیزهام. حضرت فرمود: چگونه؟ با این که هیچ کنیزی در دست برده فروشان سالم نمیماند؟ گفت: هر گاه یکی از آنها میخواست با من مباشرت کند، خداوند مرد سر و ریش سفیدی را بر او میگماشت که او را میزد تا از من دور شود و این قصه چند مرتبه اتفاق افتاد. حضرت باقر علیهالسلام فرمود: ای جعفر! او را بگیر. و بهترین اهل زمین: موسی بن جعفر علیهالسلام از او متولد شد.
——————————————————————————————————————————————
منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب الله اکبرپور؛ الف چاپ اول 1382.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *