اخلاق و فضائل

جود و بخشش امام پنجم علیه السلام

در جود و بخشش مردی جواد و کریم بود عامه و خاصه در نظرش از جهت بخشش و اکرام و انعام مساوی بودند سلیمان بن دمدم
میگوید هر وقت جایزه میداد و انعام میفرمود کمتر از پانصد و ششصد درهم نبود و هیچ وقت از صله دادن و انعام و اکرام ملول
و خسته و دلتنگ نبود. هر وقت به سائل چیزی میداد میفرمود خداوند به تو و این وجه برای تو برکت عنایت فرماید کمتر شد که
سائلی از در خانه او محروم برگردد و مأیوس شود اکثر از پشت در به سائل چیزی میداد میگفت خذ هذا و نمیگذاشت بفهمد یا
او را بشناسد. از آثار امام محمد باقر علیه السلام مستفاد میگردد که آن حضرت هیچ وقت چیزی برای خود ذخیره نگاه نمیداشته و
هر چه میرسیده بین بنیهاشم و بنیفاطمه و علویین تقسیم میفرمود و اگر کسر داشتند قرض میکرده تا خداوند برساند و قرض
خود را ادا نمایند و از طرفین فقراء مدینه مخصوصا علویین که دارای صدقاتی بودند دست تنگ نشوند از این گذشته اصحاب امام
محمد باقر علیه السلام که جمعیت انبوهی بودند همه آنها از جهت معیشت کمکهائی از امام [صفحه 52 ] میگرفتند تا بتوانند در
قبال یک طبقه مردم متمول و ثروتمندی که حاشیه نشین بنیمروان بودند اظهار بینیازی کنند و به نشر اخبار آل محمد صلی الله
علیه و آله و سلم بپردازند و لذا از مجموع اخبار چنین معلوم میشود که امام محمد باقر علیه السلام از نظر اداره امور معیشت خویشان
نسبت به درآمد خود بسیار در زحمت بودهاند و آنچه میآمد با دیگران با هم صرف میفرمود.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *