اخلاق و فضائل

ژرفای دانش امام باقر علیه السلام

اگر ارزش و قیمت انسان به مقدار اندیشه و دانش وی باشد، پس آن کسی که از دانش برتر بهره ور است، از ارزش والاتر بهره مند
خواهد بود. دانشی که عترت از آن بهره ورند دو ویژگی مهم دارد. یکی گستردگی و ژرفای آن است. دانش عترت از ژرفا و عمق
وصف ناشدنی و از گستره بیپایان بهرهمند است. دیگری زلالیت و شفافیت آن است. در آگاهی و دانش عترت هیچ گونه غبار و
ابهام راه ندارد. زیرا دانش آنان دانش مدرسهای و متداول نیست. دانش آنان لدنی و مستقیم از پیشگاه خدای عالم و آگاه است. به
همین خاطر زلال و بیغبار است. باقر العلوم علیه السلام در ژرفای دانش آن مقدار گسترده و عمیق است که لقب زیبای باقر العلوم
یعنی شکوفا کننده دانش زیبنده حضرت قرار میگیرد. باقر العلوم از دانش خویش این گونه پرده بر میدارد. نحن خزان علم الله و
نحن معدن النبوة و «. ما خزینههای دانش خدا، و وارثان وحی خدا و حاملان کتاب خدا هستیم » ،[ ورثۀ وحی الله حملۀ کتاب الله [ 78
میفرماید: لکن الله جل ثناؤه اختصنا من مکنون سره «. ما معدن نبوت و پیامبری و محل رسالت میباشیم » ،[ نحن موضع الرسالۀ، [ 79
«. خدای بلند مرتبه از زلاترین دانش خویش و اسرار پنهانی خویش ما را (فقط ما را) بهرهمند ساخته است » [ و خالص علمه [ 80
[صفحه 46 ] ژرفای دانش بیکران باقر العلوم علیه السلام تا آن حد است که فرمود من کسی را نمی یابم که ظرفیت تحمل دانش مرا
داشته باشد؛ تا دانش خود را در اختیار وی گذارم. فرمود اگر فرد توانمندی مییافتم، تمام معارف و احکام و شرایع دین را از صفت
صفحه 22 از 110
خدای سبحان بازگو میکردم، لو وجدت لعلمی حملۀ لنشرت التوحید و الاسلام و الدین و الشرایع من الصمد و کیف لی و « صمد »
« صمد » اگر فرد توانمندی مییافتم تمام توحید و اسلام و دین و فروعات شرایع را از » [ لم یجد جدی امیر المؤمنین حملۀ لعلمه [ 81
همان دانش که .« تفسیر مینمودم، لیکن افسوس امیر المؤمنین جد من نیز کسی را نیافت تا دانش خویش را در اختیار وی نهد
هنگامی که اندکی از آن را در اختیار جابر جعفی قرار داد، جابر آن را بر نمیتابید و به حضرت عرض کرد، علم و دانش در سینهام
.[ موج میزند، چگونه و به چه کسی بازگو کنم! [ 82

برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *