امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

نهضت های رخ داده در زمان امام باقر علیه السلام – قیام مختار

بعد از نهضت بزرگ عاشورای حسینی علیه السلام نهضت و قیامهای خونین فراوانی در جامعه اسلامی به خصوص در عراق پدید
و… هر کدام از « شهید فخ » آمدند. مانند نهضت توابین، نهضت مختار، نهضت زید بن علی بن الحسین، و نیز نهضت حسین بن علی
این نهضتها که برای خدا بود و برای استقرار آرمانهای اهل بیت شکل میگرفت، از سوی عترت مورد حمایت قرار میگرفت.
حمایت از نهضتها به رغم حاکمان بنیامیه با انگیزههای متفاوت شکل میگرفت.
قیام مختار
قیام مختار یکی از این اقدامهای اساسی است که به اهداف خود نزدیک شد. وی هم عدهی زیادی از قاتلان شهدای کربلا را به
هلاکت رساند و هم به حکمرانی مختار در عراق انجامید. در مورد قیام مختار تأیید آشکار از جانب امامان مشاهده نمیشود. زیرا
اهداف قیام فراخوانی به سوی عترت نبود. به همین خاطر هنگامی که مختار بعد از موفقیت نسبی، حاکمیت کوفه و اطراف را به
[ عهده گرفت، در موضوع رهبری به عترت هیچ گونه توجهی نکرد. لیکن برخی دستآوردهای قیام مختار بسیار مهم [صفحه 213
بود. یکی از آنها کشتن افراد تبهکاری که به جنگ با فرزند فاطمه (س) حسین علیه السلام برخواسته بودند. عترت از این اقدام مختار
قدردانی نمود. که در نوشتار امام سجاد این موضوع بررسی شد. [ 383 ]. در این فرصت تنها موضعگیری باقر العلوم علیه السلام در
این باره اشاره میشود، که حضرت به صورت آشکار تأیید از قیام و اهداف قیام مختار ننموده است. گرچه بسیاری از گفتار امام
چنین برداشتی دارند. لیکن از دستاورد اقدام مختار کاملا ستایش نموده است. مانند این که حضرت میفرماید: لا تسبوا المختار فانه
مختار را دشنام ندهید زیرا وی قاتلان ما (عترت) را کشت » [ قتل قتلتنا و طلب ثارنا و زوج اراملنا و قسم فینا المال علی العسرة. [ 384
.« و به خونخواهی ما برخاست. زمینه ازدواج زنان بیوهی شیعه را فراهم ساخت و در زمان تنگدستی اموال را بین شیعه تقسیم نمود
در گفتار همانند همین نیز آمده که حضرت از همین دستآوردهای قیام مختار تجلیل میکند؛ میفرماید وی خانههای شیعیان را
آباد ساخت، خدا وی را رحمت کند. [ 385 ] این ستایشها به دست آورد اقدام مختار مربوط است. این نکته را تأیید نمیکند که
[ مختار برای برگرداندن رهبری به عترت قیام نموده باشد. [صفحه 214
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *