امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

پیآمدهای منع و جعل حدیث در زمان امام باقر علیه السلام – چهره سازی

فرهنگسازی حزب عثمانیه آن گونه توانمند عمل کرده که ناممکنها را در حوزه فرهنگ ممکن ساخته است. همان گونه که
اشاره شده یکی از محورهای اصلی فرهنگسازی مخدوش، کردن چهره عترت آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم میباشد. به
لحاظ فضایل بیپایان عترت و موقعیت اجتماعی که عترت از [صفحه 175 ] آن بهرهمند میباشد، بزرگترین چالش در برابر اهداف
صفحه 67 از 110
بنیامیه فضایل و تلاشهای عترت به شمار میرفت. به همین جهت برای شکستن این سد عظیم از هیچ اقدامی فرهنگی و
غیرفرهنگی فرو گذار نمینمودند. در بعد اجتماعی تا توانستند عترت و پیروان آن را در تنگنا قرار دادند. خشونت را در حق آنان به
نهایت رساندند. در بعد فرهنگی هم به صورت گسترده علیه فضایل عترت هجمه نمودند. تا آنجا که شفافترین چهرهها را در زیر
تهمتها و فرهنگسازی پنهان میسازند، که بیان یک نمونه گواه گویایی در این زمینه خواهد بود. چهرهی علی علیه السلام برتر از
خورشید درخشش دارد. تمام فرق مسلمانان از علی چهرهای شفاف و با سابقه و درخشان میشناسند. علی اولین فرد مسلمان، اولین
نمازگزار در کنار رسول الله و اولین مجاهد و مدافع اسلام که خون مشرکان و دلاوران عرب از شمشیرش میچکد. علی در هیچ
نبرد خونین صدر اسلام زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غایب نبود. همیشه در تمام جبههها در صف مقدم جبهه
میخروشید. در فضایل انسانی، شجاعت و مهربانی و عطوفت و سخاوت، علم و دانش، صبر و پایداری، هیچ کس همپای علی
نیست. به اعتراف همگان علی در فضایل انسانی همتا ندارد و به همین خاطر احادیث فراوان از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و
سلم در مورد علی صادر میشود، که همه فرق احادیث را میپذیرند، بر فضایلش باور دارند. اینک تهاجم فرهنگی حزب عثمانیه از
این چهره تابناک چه میسازد؟ حزب عثمانیه علی را قاتل عثمان معرفی میکند! پیراهن خونین عثمان را در مسجد شام بر فراز منبر
فرا میبرد و هزاران نفر در پای سخنرانی [صفحه 176 ] معاویه شرکت میکنند و پیمان خون با معاویه میبندند، تا انتقام خون خلیفه
را از علی علیه السلام بستانند. [ 323 ]. حزب عثمانیه در چالشهای به رغم علی علیه السلام مانند جنگ ناکثین و مارقین دسیسه
مینمایند. افراد فرصت طلب را بر علیه علی بر میانگیزد و فتنههای داخلی پدیدار میسازد. حزب عثمانیه با بسیج هزاران نفر جنگ
خونین صفین را ساماندهی میکند و هزاران نفر از مسلمانان را به کام مرگ میدهد و هنگامی که خود را در چند قدمی شکست
مشاهده میکند، توطئه قرآن به نیزه کردن و حکمیت را ساماندهی نموده و با تحمیل حکمیت و حکم بر سپاه علی علیه السلام
غوغای صفین را که در فرجام شکست آن بود. به سود خویش به انجام میبرد. حزب عثمانیه، معاویه را با دسیسه به عنوان خلیفهی
جامعه اسلامی معرفی مینماید! آنگاه پیآمد حکمیت این میشود که هر کس داوری آن را نپذیرد و معاویه را خلیفه رسمی باور
نکند، به عنوان طغیانگر بر والی و کافر معرفی میشود. علی علیه السلام چون چنین رفتاری دارد و حکومت و پادشاهی معاویه را
تأیید نمیکند، از چهره اولین مسلمان و اولین نمازگزار چهرهی نامسلمان، میسازد و در جامعه علی به عنوان فردی که از دایره
اسلام خارج شده معرفی میگردد! اوضاع فرهنگی آن گونه مخدوش می شود و تاریکیها آن گونه فراگیر میگردند، که چهره
علی را تنها بنی امیه مخدوش نمیکنند. کج اندیشان خوارج نیز همین رفتار را دارند. عبدالله بن نافع ازرق در مدینه برای مناظره به
خدمت باقر العلوم علیه السلام میرسد. وی اظهار میدارد که اگر [صفحه 177 ] کسی را مییافتم که رفتار علی را برای من شفاف
میساخت که در رفتارش با خوارج و… ستم نکرده است، حاضر بودم سخن وی را بشنوم. وی هنگامی که درخواست مناظره و
گفتگو با محمد بن علی علیه السلام میکند امام، بازماندگان مهاجرین و انصار را جمع میکند و به آنها خطاب میکنند هر کس از
علی فضایلی می داند بیان کند. حاضران احادیث فراوان در فضایل علی علیه السلام عنوان میکنند،لیکن ذهنیتی که ابن نافع دارد،
میگوید من این احادیث را در مورد علی شنیدهام و میدانم، لیکن علی بعد از داوری حکمیت (صفین) کافر شده است. یعنی تمام
فضایل علی از کف نهاده شده است! احدث علی الکفر بعد تحکیمه الحکمین. این شخص بر این پندار است که پذیرش حکمیت و
داور کفر است. آنگاه امام باقر علیه السلام حدیث خیبر را مطرح میسازد که در حدیث خیبر آمده است که پیامبر فرمود فردا پرچم
را به دست کسی خواهم داد، که خدا و پیامبرش وی را دوست میدارند. از ابن نافع میپرسد خدا از رفتار علی در مورد حکمیت و
یا کشتن خوارج با خبر بود یا خبر نداشت! ایشان مجبور میشود که بگوید باخبر بود. میپرسد این رفتار علی بر اساس اطاعت خدا
بوده است یا عصیان خدا، وی میگوید اطاعت خدا. بدین صورت پاسخ شبهه روشن شده و ابن نافع به این فضیلت و نیز به فضایل
باقر العلوم علیه السلام اعتراف نموده، جلسه را ترک میکند. وی این جمله را به زبان جاری میسازد که الله اعلم حیث یجعل رسالته.
صفحه 68 از 110
324 ]. سخن در این نکته حساس است که از چهره تابناک علی علیه السلام هجمه فرهنگی حزب عثمانیه چهره کفرآمیز ساخته و بر ]
مردم معرفی کرده و [صفحه 178 ] مردم را نیز این پندارها باور آمده است؟! و نیز خوارج کجاندیش بر این پندار باطلاند، که در
اسلام علی علیه السلام تردید ایجاد میکنند! این نیز نمونهی دیگری از چهرهسازی حزب عثمانیه و هجمه فرهنگی بنیامیه به رغم
عترت آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم میباشد.
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *