القاب و کنیه ها

هاشمی طباطبائی از القاب و صفات امام محمد باقر علیه السلام

اول من اجتمعت له من ولادة الحسن و الحسین فهو هاشمی من هاشمیین و علوی من علویین و فاطمی من فاطمیین الا جعفر محمد »
هاشمی – علوی – فاطمی – حسنی – حسینی – طباطبائی صفات جمال و جلال پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم « بن علی الباقر
در یگانه دختر باقیماندهاش تجلی نمود و او میراث فضایل و مناقب و سجایا و کمالات پدر گردید. امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب
علیه السلام آن مرد آسمانی و آن فکر بلندی که عقل و درک بشر به آن نمیرسد دارای مزایا و سجایای نفسانی ملکوتی بود که
نسخه منحصر به فرد و یکهتاز عرصه فضیلت و کمال و علم و حلم و شجاعت و تقوی بود او هم آثار معنوی خود را به وراثت بین
دو فرزند دلبندش حسن و حسین تقسیم کرد که حلم حسنی و شجاعت حسینی در دنیای بشریت برای کسی مکتوم و پنهان نیست
این همه علم و فضیلت و شرف و سماحت و جلالت و مقام از این زن و شوهر که یگانه خاندان عصمت و طهارت بودند به وراثت
غریزی و تربیت دینی به فرزندان منصوب به امامت و منصوص به ولایت منتقل گردید امام حسن مجتبی علیه السلام دختری آورد به
[ نام فاطمه و امام حسین (ع) نیز دختری آورد به نام فاطمه این دو دختر را پسر عموها به دستور جدشان گرفتند زیرا آئینه [صفحه 10
سر تا پا نمای نجابت و عفت و عصمت و جلالت و نبالت شأن بودند آنها نماینده سر تا پای فضیلت و کمال جدهشان فاطمه زهرا و
وارث سجایای ملکوتی پدرانشان سبطین بودند. دختر امام حسین علیه السلام را پسر امام حسن مجتبی علیه السلام گرفت و دختر امام
حسن مجتبی را پسر امام حسین سیدالشهداء علیه السلام گرفت اما چون امامت و ولایت در صلب سیدالشهداء قرار داشت تمرکز این
همه سجایا و ملکات در خاندان علی بن الحسین علیه السلام و فاطمه دختر امام حسن مجتبی انعکاس همان غرایز و سجایای خانه
فاطمه زهرا را تجلی داده و در علم و تقوی و عبادت و فضیلت و جلالت و نبالت شأن این زن و شوهر خاندان عصمت و طهارت
گردید و صفات بارزه عالیه اخلاقی و علمی خاندان نبوت و ولایت را آشکارا نمودند و نشان دادند که در مجد و علو و همت و
رفعت مقام و فضیلت و مکارم اخلاقی دیگر نظیر و شبیهی نخواهند داشت امام محمد باقر در شرف قبیلهای و شرف شخصی و
خانوادگی و در سماحت و ریاست و شرف و منصب و علو همت و فخر و حسب و طهارت و عصمت و عفت منحصر به فرد بود
زیرا او از جهت پدر و مادر در مجد و شرف بود و نقطه التقاء امامت و ولایت سبطین و خاندان عصمت و طهارت حسنین و مرکز
انتساب سادات حسنی و حسینی گردید – و تنها مصب التقاء سادات میشود که تمام سلسله هاشمی – علوی – فاطمی – حسنی –
حسینی به نام طباطبائی به حضرت امام محمد باقر علیه السلام میرسند که پدرش سید الساجدین پسر امام حسین و مادرش ام عبدالله
فاطمه بنت امام حسن مجتبی است و خود سر حلقه مرکز التقاء دو نسب میباشد – و بدین جهت میتوان فخر و مباهات نمود به
چنین حسب و نسبی – سادات علوی و فاطمی یا سادات حسنی و حسینی و موسوی و رضوی همه از نسل این زن و شوهر میباشند
و چون نسل پیغمبر در اولاد فاطمه زهرا (س) قرار گرفت نه اولاد علی علیه السلام و لذا پسران فاطمه زهرا هر دو امام بودند و اگر
محسن هم سقط نشده بود و او را نکشته بودند حتما او هم امام بود و اولاد اول سید بودند در حالی که از اولاد علی علیه السلام از
غیر صدیقه طاهره مانند محمد حنفیه – فرزند امالبنین و غیره هیچ یک امام نشدند و فرزندان آنها سید نیستند و سیادت مخصوص
ذریه فاطمه زهرا است که از نسل حسن و حسین علیه السلام باشند و به همین جهت مفهوم کوثر که کثرت اولاد و ذراری پیغمبر
صفحه 38 از 269
باشد از فاطمه است حقیقت کوثر. در خارج مفهوم شگفت آمیزی نشان داد مثلا سلطان عبدالحمید خلیفه عثمانی ترک دستور داد
در قلمرو سیاسی حکومت خود سادات را بشمارند قریب بیست میلیون سید در [صفحه 11 ] منطقه حکومت خلیفه عثمانی بودند و
در عصر سید جمال اسدآبادی حزب علویین در قاهره به یک صد و بیست و پنج هزار نفر رسید و در عصر ما از سادات ایران و
عراق احصائیه اجمالی به عمل آمد قریب سه میلیون سید از اولاد فاطمه زهرا میباشند و اینها همه در نقطه التقاء خاندان امام
محمد باقر و فاطمه دختر امام حسن علیه السلام میباشد و این خاندان با فضیلت و کمال دارای فضایل نفسانی هستند که مخصوص به
خودشان میباشد و ما در کتاب فاطمه زهرا (ع) شمهای در این موضوع بحث نمودیم – و امروز سادات طباطبائی باید به این حسب
و نسب افتخار نمایند که از دو جانب به دو امام میرسند که هر دو از بطن سیدة النساء العالمین (س) میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *