مدعیان دروغین

حجم احادیث ساختگی بعد از پیامبر

اما این که محتوا و جهت هزاران حدیث ساختگی، به چه سمت و سویی بوده است؟ پاسخ این سوال از نمونههای احادیث ساختگی به خوبی شفاف است. فرصت سازان اهداف اجتماعی و سیاسی را پی میگرفتند. آنان موقعیت ممتاز عترت را بر نمی تابیدند. به همین خاطر یک جهت حدیثهای ساختگی مقابله نمودن با موقعیت ممتاز عترت بوده است. تلاش فراوان کردند تا چهرهی تابناک عترت و خورشیدهای فضیلت را در هالههای از ابرها و اوهام و آویختهها پنهان نمایند. این از یک جانب.
[صفحه 164]
از جانب دیگر تلاش فراوان نمودند تا برای خلفا واقعیت هایی که وجود نداشت و فضایلی که واقعیت نداشت در این احادیث ساختگی مطرح سازند! تلاش نمودند برای بنیامیه موقعیتی ممتاز دست و پا کنند. فضایل منحصره و ممتاز را از زبان این و آن برای بنیامیه به ویژه معاویه فراهم سازند و نیز برای چالشگری به رغم عترت افرادی چون ابوحنیفه را در برابر عترت علم نموده تا برای آنان فضیلت دست و پا کنند. یاد آوری نمونه هایی از این گفتارهای ساختگی گواه این مدعا می باشد.
بعد از ساختن احادیث فراوان در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیشترین حدیث ساختگی علیه علی علیهالسلام امیر المومنین شکل گرفته است. ذهبی می گوید: بیشترین احادیث در میان امت اسلامی بر علیه امیر المومنین علی بن ابیطالب ساخته شده است، اکثر من کذب علیه من الامه الاسلامیه هو امیر المومنین علی بن ابیطالب. [294] فرصت طلبان تا آنجا پیش تاختند که چهره اولین مسلمان و اولین مجاهد در راه استقرار دین اسلام را، غیر مسلمانان جلوهگر نمودند.
همچنین احادیث ساختگی فراوان در مورد خلفا مانند: ابوبکر تاج الاسلام، عمر حله الاسلام و عثمان اکلیل الاسلام و علی طبیب الاسلام، که ذهبی میگوید این حدیث دروغ است. [295] و مانند: لکل نبی خاصه من امته و خاصتی من امتی ابوبکر و عمر. [296] «برای هر پیامبری محرم اسرار است، محرم اسرار من ابوبکر و عمر میباشند».
[صفحه 165]
در مورد بنیامیه مانند: ان لله تعالی سیفا مغمودا فی غمده ما دام عثمان حیا فاذا قتل جرد ذلک السیف و لم یغمد الی یوم القیمه. [297] «برای خدای سبحان شمشیری است که همواره در غلاف بوده تا زمانی که عثمان کشته نشده بود، از هنگامی که عثمان کشته شد این شمشیر آشکار شده است و تا قیامت هم در درون غلاف قرار نخواهد گرفت!» و مانند: انت یا معاویه منی و انا منک. [298] «تو ای معاویه از منی و من از تو میباشم!» و مانند: هذا قلم اهداه الیک ربک من فوق العرش لتکتب به آیه الکرسی. [299] «این قلمی است که از فراز عرش از سوی خدا به تو معاویه هدیه شده است، تا آیهالکرسی را بنگاری»!
همچنین مانند: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استشار جبرئیل فی استکتاب معاویه فقال استکتبه فانه امین. [300] «رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد انتخاب معاویه برای نوشتن وحی، با جبرئیل مشورت کرد و جبرئیل تایید کرد که وی امین است انتخابش کن!» و نیز مانند: الامناء عندالله ثلاثه انا و جبرئیل و معاویه، [301] «افراد امین در نزد خدا سه نفرند، من (رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم) و جبرئیل و معاویه» و مانند: الامناء سبعه، اللوح و القلم و اسرافیل و میکائیل و جبرئیل و محمد و معاویه. [302] «امینها هفت موردند: لوح، قلم، اسرافیل، میکائیل، جبرئیل، محمد و معاویه.» بر اساس این احادیث ساختگی معاویه به لحاظ ایمان و امانتداریاش شایسته بوده است، تا نویسنده وحی انتخاب شود!
[صفحه 166]
معاویه که به تعبیر خود محققان اهل سنت یک حدیث صحیح در مناقبش وجود ندارد، چنانچه ابراهیم بن حنظلی میگوید یک روایت صحیح در فضل معاویه وجود ندارد، لایصح فی فضل معاویه حدیث! [303] و حتی ابن تیمیه میگوید احادیث در فضل معاویه همگی ساختگی هستند، کلها کذب. [304].
معاویه که در سال هشتم هجری بعد از فتح مکه به اکراه در صف مسلمانان ایستاده و تنها دو سال زمان زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده است، این همه حدیث ساختگی در شان و منزلت و نویسنده وحی بودنش ساخته میشود! برای نوشتن وحی، قلم از عرش الهی به وی هدیه میشود! لیکن امثال عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب که همراه و ملازم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند و همهی قرآن را نوشتند، اینان قرآن را در الواح و اکتاف و پوست حیوانات، تخته چوبها و با ابزار ابتدایی که به سختی فراهم میکردند مینوشتند!
عبدالله بن مسعود اولین کسی که در مکه شروع کرد قرآن را آشکارا قرائت کند. [305] و هو اول من جهر بالقرآن بمکه، وی مسلمان شدنش حتی چندین سال پیش از عمر بوده است. ششمین نفر بود که مسلمان شده است. [306] وی آن همه خطرها در راه قرآن به جان خویش خریده است، چطور شده یکی از این احادیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حق وی صادر نمیشود؟!
[صفحه 167]
همچنین چگونه است که آشناترین فرد به شوون قرآن چون «ابی بن کعب انصاری» [307] که جزو پیشگامان مجاهدان و نیز جزو پانصد نفری است که در موسم حج شرکت کرده است؛ و از زمره هفتاد و سه نفری است که در منا در نزدیکی جمره عقبه با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیمان و بیعت به ایمان و وفاداری بست. وی اولین کسی است که در مدینه قرآن نوشت، اول من کتب لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الوحی [308] و تمام قرآن را نوشت. چگونه این احادیث در شان فرد با فضیلتی چون ابی وارد نمی شود؟! اما معاویه که دو سال آخر به اکراه در صف مسلمانان قرار گرفته و با دسیسه آن مقدار خود را به حضرت نزدیک ساخته، تا نویسنده وحی قلمداد شود؛ برای وی قلم از عرش الهی هدیه میشود! و وی امین وحی قرار میگیرد! فردی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: به دین اسلام از دنیا نخواهد رفت! [309].
محور دیگر احادیث ساختگی در مورد روسای مذاهب مانند ابوحنیفه و شافعی و… می باشد. مانند: انا افتخر بابی حنیفه و هو رجل تقی عند ربی و کانه جبل من العلم. [310] «من (رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم) به ابوحنیفه افتخار میکنم وی فردی پرهیزکار در نزد خدای من است. وی همانند کوهی از علم میماند.» حتی احادیث ساختگی وی را داناتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میپندارند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان ابوحنیفه اعلم بالقضاء. [311] فردی که سفیان بن عیینه و اوزاعی و
[صفحه 168]
سفیان ثوری درباره وی میگویند: در میان مسلمانان مولودی بدتر از وی متولد نشده است! [312].
و یا درباره شافعی این گونه حدیث ساخته شده که: من اراد محبتی و سنتی فعلیه محمد بن ادریس الشافعی فانه منی و انا منه [313] «هر کس محبت مرا (رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم) و روش مرا میخواهد به محمد بن ادریس مراجعه کند، او از من و من از او هستم».
درباره احمد بن حنبل آمده: احمد بن حنبل فنعم الفقیه الورع الزاهد. [314] «احمد حنبل فقیه نیکو و با ورع و پرهیزکار است.» هذا احمد ولی الله و ولی رسول الله علی الحقیقه [315] «این احمد است که دوست واقعی خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میباشد!» و مانند: اما مالک فقد کتب العلم و اما الشافعی فمنی و الی [316] «مالک دانش را نگاشته است و شافعی از من و من از شافعی هستم». بر این اساس نوع احادیث ساختگی در دو محور چرخش میکنند، نخست مخدوش کردن چهره تابناک عترت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دو دیگر فراهم آوردن فضایل و برتری برای بنیامیه و برخی سران مذاهب و شخصیتهای چالشگر عترت آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم.
[صفحه 169]
پیآمدهای منع و جعل حدیث
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *