شهادت

پارچه ی کفن امام باقر علیه السلام

بهترین پارچه برای کفن پارچه از جنس پنبه با رنگ سفید است. از امام صادق علیه السلام روایت است که پارچه کتان برای
بنیاسراییل و پارچه پنبهای برای امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است [ 34 ] باقر العلوم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
نقل میکند، زیباتر از پارچه سفید برای لباس وجود ندارد، پس مردگان خود را نیز با پارچههای سفید کفن کنید، فالبسوه موتاکم
35 ]. و نیز مستحب است میت را در لباسی که با آن نماز میخوانده و نیز لباسی که با آن احرام بسته است، کفن کنند [ 36 ] نیز ]
روایت است که مرغوبترین پارچه برای کفن انتخاب شود، که زینت اموات کفن آنها است. امام صادق علیه السلام: جیدوا اکفان
است که بر آن تأکید شده است. اول برد، اگر فراهم نبود، « برد یمانی » موتاکم فانها زینتهم [ 37 ]. بهتر از حتی پارچه پنبهای، پارچه
[ پنبه. امام صادق علیه السلام: الکفن یکون بردا فان لم یکن بردا فاجعله کله قطنا، [ 38 ] فتوای فقها نیز اولویت پارچه برد [صفحه 33
است [ 39 ]. به همین جهت امام باقر علیه السلام وصیت نمود در پیراهنی که با آن نماز میخواند، کفن شود، انه اوصی ان یکفن فی
قمیصه الذی کان یصلی فیه [ 40 ] و نیز وصیت مینماید در پارچه برد یمانی کفن شود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز
یکی از پارچههای کفنش (پارچه سرتاسری) برد یمانی بوده است [ 41 ]. و نیز در مورد پس از رحلت شخصی، از زبان امام باقر
علیه السلام این گونه نقل است؛ هنگامی که یکی از شیعیان را به خاک سپردند حضرت به بالای قبر این گونه دعا کرد: اللهم صل
خدایا تنهایی وی را به جمع و ترس و » [ وحدته و آنس وحشته و اسکن الیه من رحمتک ما یستغنی بها عن رحمۀ من سواک [ 42
باقر .« وحشت وی را به انس برگردان، و وی را از آن گونه رحمت خویش بهرهمند ساز، تا از رحمت و رأفت غیر تو بینیاز باشد
العلوم علیه السلام وصیت کرد مقداری از اموال خویش را هزینه دایر نمودن مراسم عزاداری و ندبه برای وی بنمایند، اوصی ابوجعفر
علیه السلام بثمان مأة درهم لماتمه [ 43 ] البته مجالس عزا که برای میت طلب غفران میشود و در حق وی دعا میشود برای درگذشته
مفید است. افزون بر این که تسلی برای بازماندگان نیز میباشد. باقر العلوم علیه السلام در این جهت نیز نکته مهم را میآموزد و آن
این که حضرت وصیت میکند مراسم عزاداری وی در منا هنگام حضور حجاج [صفحه 34 ] برای انجام مناسک باشد. از زبان امام
صادق علیه السلام این گونه روایت است که پدرم به من فرمود از اموال من مقداری صرف عزاداری من به مدت ده سال در منا بنما،
اوقف لی من مالی کذا و کذا للنوادب تندبونی عشر سنین بمنی ایام منی [ 44 ]. ایام منا و جمعیت منا از ویژگی مهم برخوردار است.
یکی این که افرادی که در مراسم شرکت میکنند حجاج هستند که بیشتر مناسک حج را انجام داده و افرادی پاک و منزه میباشند؛
دعای آنان در حق دیگری مؤثر است. و نیز سرزمین منا سرزمین وحی و حرم امن الهی است. نیز حجاج از تمام اکناف و بلاد
اسلامی حضور دارند که میتوانند از اجتماعات مهم موسم بهره ببرند و اخبار آن را به نقاط دیگر منتقل کنند. به همین خاطر باقر
العلوم علیه السلام به مراسم عزاداری جهت می دهد که بیشترین بهرهبرداری معنوی و فرهنگی از آن بشود. از جانب دیگر بر دیگران
همانند همسایگان است که از خانواده ماتم زده دلجویی کنند، حتی برای آنان طعام فراهم نمایند. از باقر العلوم علیه السلام در این
[ باره این گونه روایت شده: برای بازماندگان در گذشته سه روز غذا فراهم نمایید [ 45 ]. [صفحه 36
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *