سیره عملی و رفتاری

امام باقر و حراست باورها

از تلاشهای مهم و مستمر عترت، پافشاری بر باورهای حق میباشد. عترت بیشترین دفاع و تلاش را در جهت استقرار باورهای حق الهی شکل دادند. استقرار باورهای توحیدی و شناخت معاد و رویکرد مردم به بنیانهای اعتقادی مانند امامت و رهبری، محورهای اصلی تلاش عترت را شکل میدهد. تلاش عترت در دفاع از رهبری جانشینان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ویژه جانشینی علی بن ابیطالب علیهالسلام بسیار حساس و برجسته و نمایان است. امامان معصوم از هیچ فرصتی در طرح امامت امیر المومنین علیهالسلام غفلت نکردند. در ظرفیتهای مناسب هماره مسئله رهبری جامعه را به محوریت «علی علیهالسلام» مطرح میساختند.
به این موضوع چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی شخصی اهتمام میورزیدند. اصولا معرفی عترت و بازگویی فضایل عترت یکی از تلاشهای محوری امامان در این عرصه میباشد. که شرح آن در همین نوشتار در بخش فرهنگی آمده است. در این فرصت به یک نمونهی بارز از تلاش باقر العلوم علیهالسلام در راستای حراست از باورهای حق اشاره میشود.
باقر العلوم علیهالسلام همسری انتخاب نمودند و به وی بسیار علاقهمند بودند. با این که علاقه بسیار به وی داشتند همسرش را طلاق دادند! از این رویداد سخت اندوهناک شدند. وقتی اصحاب علت اندوه حضرت را جویا شدند، فرمودند به خاطر طلاق همسرم اندوهناک هستم. به وی عرض کردند شما که علاقهمند به همسرت بودهای و از طلاق وی این گونه غمناک شدهای؛ چرا وی را طلاق دادید. حضرت در پاسخ فرمودند: در نزد همسرم سخن از علی امیر المومنین علیهالسلام شد. وی از حضرت عیبجویی نمودند و من چون
[صفحه 109]
نخواستم قطعهای از آتش در کنارم باشد، وی را طلاق دادم، انی ذکرت علیا علیهالسلام فتنقصته فکرهت ان الصق جمره من جمر جهنم بجلدی. [191].
امام وقتی مشاهده کردند همسرش ولایت امیر المومنین علیهالسلام را ندارد و از علی علیهالسلام عیبجویی مینماید، با این که علاقه شدید هم به وی داشتند فورا طلاق دادند؛ حتی یک شب هم وی را تحمل ننمودند.
این کمال اهتمام به باورهای حق دینی است، که عیبجویی از علی علیهالسلام پایانش آتش سوزان است و حضرت بیدرنگ این آتش را از خویش دور میسازند. با این که آن مقدار علاقهمند بودند که بعد از طلاق بسیار اندوهناک شدند. این روش یعنی در دفاع از باورهای حق باید از افراد و هر چیز وابسته و مورد علاقه دست شست. تا عقیده و باور حق را حراست نمود. این سیره میآموزد که ولایت و حق مداری عترت، تا چه مقدار اهتمام دارد و در هر شرایط به حراست و دفاع از آن باید اقدام نمود.
پس از مرگ کجا میرویم؟
اطلاع از عالم پس از مرگ تنها از زبان وحی ممکن است. عالم پس از مرگ و خصوصیات آن چیزی نیست که در دسترس دانش بشری باشد. به همین دلیل برای آگاهی از جهان آخرت باید پای مکتب وحی، زانو به زمین نهاد، تا از چگونگی زندگی آن سرا اطلاع به کف آورد. و چون همه مشتاق آگاهی از ویژگیهای آن زندگی میباشیم، شما خواننده گرامی نیز که از چنین علاقه سرشار هستی، همراه من بیا تا تو را به محضر باقر العلوم علیهالسلام ببرم تا از دانش بیپایان حضرت در این راستا بهرهمند شویم.
[صفحه 110]
زندگی پس از مرگ
این مطلب آشکار است و اکثریت جامعه بشری به زندگی پس از مرگ باور دارند. زندگی انسان را منحصر در این دنیا نمیدانند. انبیاء الهی بدون استثنا بر این باور پایهای پافشاری نموده و تلاش نمودند خصوصیات عالم پس از مرگ و نیز صحنههای قیامت و پس از قیامت را بر جامعه انسانی شفاف سازند. البته تعدادی ملحد نیز هماره ممکن است در میان جامعه باشند که به طور کلی خدا و معاد و سایر باورهای اعتقادی را منکر باشند؛ که اینان قابل توجه نیستند. اینان همانند شبپره هایی میمانند که در فضای نورانی آفتاب، آن را انکار میکنند. اصل باور معاد و زندگی آخرت باور اکثریت جامعه است که کتابهای آسمانی به آن پای میفشارند. و خصوصیات لحظههای مرگ و پس از آن را توضیح و تفسیر مینمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *