سیره عملی و رفتاری

مکتب امام محمد باقر علیه السلام در ادبیات

صفحه 231 از 269
روش پرورش مکتب امام محمد باقر علیه السلام که از آغاز آفرینش شروع گردید که علوم و معارف عمومی بشر را از خلقت آدم
ابوالبشر با زمان و مکان و تعلیم و تربیت اولاد آدم بیان فرموده است و چون بیان همه مطالب و ذکر تمام احادیث آن در این کتاب
غیر ممکن است ما مطالب را فهرست کرده و برای تشحیذ افکار خوانندگان گرامی و اثبات اینکه مکتب باقری وسیعترین مکتب
علم و دانش بوده است ذکر میکنیم و باید اعتراف کرد که اساس همین مکتب بود که زمینه را برای نشر مکتب جعفری مهیا و
آماده نمود. یکی از مواد برنامه آموزش امام پنجم علیه السلام تعلیم ادب و آداب و ادبیات بود که این فن را در سایه قرآن و
تعلیمات آسمانی به مردم آموخت و چون ادبیات هر ملت پدیده روحی و تراوش افکار و آثار نفسانی آنها میباشد امام محمد باقر
این تراوشات دینی را از قرآن به نام ادب و اخلاق آسمانی آموخت و خود در ادبیات ملی شرکت داشت البته شعر که از صناعات
[صفحه 378 ] خمس و از فنون منطقی است برای امام دون مرتبه مقام ولایت است ولی به شرحی که در جای خود گفتیم امام عالم
به علوم اولین و آخرین است و در تمام فنون علوم مهارت و استادی دارد و از سرچشمه علوم غیبی سیراب گردیده بر او چیزی
مکتوم نیست فرمان او بر حروف و الفاظ و کلمات هم مانند فرمان بر عناصر و موالید و مواد طبیعی است که همه در حد خود از امام
اطاعت میکنند و لذا شعر گفتن کار مشکلی نیست آنها در فصاحت و بلاغت و رسائی کلمات و الفاظ و رقیقی معانی و لطائف آن
ملوک سخن هستند و سخنان آنها نیز پادشاه سخنان است چنانچه دیدهایم در صف اولیه سخنوران جهان در نظم و نثر قرار گرفتهاند
و لذا دیدیم که در آثار امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام و همه فرزندانش رشته نظم و نثر مانند صفوف سربازان
در فرمان او قرار داشته و اکثر در سخن منظوم و منثور اعجاز نمودهاند. حضرت امام محمد باقر علیه السلام برای آنکه در فن شعر
گویندگان ترویج و تقدیر فرماید گاهی خود احساسات و ادراکات معنوی را در قالب الفاظ میریخت و نظمی استوار و شعر موزون
و مقفی و کلماتی مسجع و مطلوب به جا میگذاشت و ما برای نمونه چند بیت را از آن حضرت نقل میکنیم.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *