نقش اجتماعی, نقش تربیتی و ارشادی

امام باقر علیه السلام و شکیبایی و بردباری در روابط اجتماعی

شرط اصلی حضور سازنده و مفید در جامعه، برخورداری فرد از صبر و شکیبایی است. این ویژگی به عالیترین شکل آن در زندگی
امام باقر (ع) مشهود است. برای نمایاندن این ویژگی ارزشمند در زندگی آن حضرت نقل این حدیث کافی است که: مردی غیر
صفحه 94 از 155
مسلمان (نصرانی) در یکی از روزها با امام باقر (ع) روبرو شد. آن مرد به دلیلی نامشخص نسبت به آن حضرت، کینه داشت، از این
رو دهان به بدگویی گشود و با تغییر اندکی در اسم امام باقر (ع) گفت: تو بقر (گاو) هستی! امام بدون این که خشمناک شود و
عکسالعمل شدیدی نشان دهد، با آرامش خاصی فرمود: من باقرم. مرد نصرانی که از سخن قبل به مقصود نرسیده بود و احساس
میکرد نتوانسته است امام را به خشم وا دارد، گفت: تو فرزند زنی آشپز هستی! امام فرمود: این حرفهی او بوده است (و ننگ و
عاری برای او نخواهد بود) مرد نصرانی، پا فراتر نهاد و با گستاخی هر چه تمامتر گفت: تو فرزند زنی سیاه چرده و زنگی و…
هستی! امام (ع) فرمود: اگر تو راست میگویی و مادرم آن گونه که تو توصیف میکنی بوده است، پس از خداوند میخواهم او را
بیامرزد، و اگر ادعاهای تو دروغ و بیاساس است، از خداوند میخواهم که تو را بیامرزد! در این لحظه، مرد نصرانی که شاهد حلم
و بردباری اعجابانگیز امام باقر (ع) بود و مشاهده کرد که این شخصیت اصیل و پرنفوذ، علیرغم پایگاه عظیم اجتماعی و علمی
خود که صدها شاگرد از درس او بهره میگیرند و در میان قریش و بنیهاشم از ارج و منزلت و حمایت برخوردار است، به جای
عکس العمل منفی و مقابلهی به مثل در برابر بد زبانیهای او، چون کوه صبر و شکیبایی، آرام و مطمئن ایستاده و با او سخن
میگوید، ناگهان در دادگاه وجدان خویش، خود را محکوم و [صفحه 219 ] شکست خورده یافت، و بی تأمل از گفته های خود
معذرت خواهی کرد و اسلام آورد. [ 395 ]. ارزش و اهمیت این گونه شکیبایی و بردباری، چه بسا برای بسیاری از انسانها،نامفهوم
باشد، ولی کسانی چون خواجه نصیرالدین طوسی که از یک سو افضل عالمان عصر خویش در علوم عقلی و نقلی شناخته شده، و
از سوی دیگر منصب وزارت را در دستگاه حکومت به وی واگذار کردهاند، در اوج موقعیت علمی و اجتماعی، به امام خویش اقتدا
کرده و در مقابل بدگویان به صبری شگفت نایل میشود. شخصی به او خطاب میکند: ای سگ، و ای سگ زاده! اما او در پاسخ
میگوید: این سخن تو درست نیست؛ زیرا سگ بر چهار دست و پار راه میرود و من چنین نیستم، سگ چنگال دارد، شعور ندارد،
نمیاندیشد، ولی من چنین نیستم و… [ 396 ]. به راستی چنین شکیبایی و تحملی را جز در پیروان مکتب اهل بیت نمیتوان پیدا کرد.
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *