آثار, نقش تربیتی و ارشادی

دستاوردهای امام باقر علیه السلام

زندگی امام باقر (ع) دستاوردهای گرانمایهای برای اسلام به همراه داشت که چه بسا شناسایی و بیان همهی آنها از توان ما و منابع
موجود تاریخی و روایی فراتر باشد، ولی بر شمردن بخشی از آنها – و حداقل آن مقدار که در این کتاب بدانها پرداخته شده –
میسر و ضروری است. 1- تحکیم مبانی عقیدتی و باورهای دینی جامعهی اسلامی. 2- نقد و تخطئهی اندیشه های انحرافی و
باورهای نادرست راه یافته در قلمرو عقاید مسلمانان. 3- بسط و گسترش فرهنگ فقهی و احکام شریعت. 4- مبارزه با بکارگیری
روشهای غلط در کار اجتهاد و استنباط احکام فقهی. 5- تربیت شاگردانی کارآمد در میدان فقه و کلام و مباحث اخلاقی و
اجتماعی. 6- رهبری جامعهی شیعی به سوی اندیشه های ناب اسلامی. 7- حفظ تشکیلات شیعی از خطر انهدام و نابود شدن در زیر
– چرخهای حاکمیت استبدادی امویان. 8- ترویج اندیشه های اعتقادی – سیاسی شیعه با وجود در پیش گرفتن خط مشی تقیه. 9
ارائهی الگوهای عملی به جامعهی اسلامی در زمینهی عبادت، زهد، کار و تلاش، علم، اخلاق و حضور مفید و سازنده در اجتماع.
و…
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *