احادیث اخلاقی, گسترش و ترویج علوم

آثار نیک و بد تعلیم، متوجه معلمان از دیدگاه امام باقر علیه السلام

ارزش علم و اهمیت کار تعلیم و تعلم، در حقیقت به موضوع آن بستگی دارد؛ یعنی هر چه موضوع علم و چیزی که معلم میخواهد
آن را به متعلم بیاموزد، ارزندهتر و ضروریتر باشد، ارزش تعلیم و تعلم آن هم بیشتر است. و به عکس، هر گاه موضوع مورد تعلیم،
کاری کم ثمر یا بیهوده یا مضر باشد، آموزش آن هم بیارزش، بلکه ضد ارزش است. در چنین صورتی نه تنها معلم اجر و ارجی
ندارد، که به میزان آثار زیانبار تعلیم نادرست خود، و به مقدار انحرافی که در دانشجو پدید آمده، مسؤول خواهد بود و خسارت
خواهد دید. امام باقر (ع) در این باره فرموده است: هر کس دری از هدایت و سعادت بر روی خلق گشاید و ارزشها را به آنان
تعلیم دهد، همان پاداشی را خواهد داشت که به هدایت یافتگان و عمل شایستهی آنان تعلق گیرد، بی آن که از پاداش ایشان کم
شود. هر کس دری از گمراهی بر روی مردم بگشاید و مطالب زشت و گمراه کننده به آنان بیاموزد، گناهی به اندازهی گناه همهی
صفحه 105 از 155
کسانی خواهد داشت که در نتیجهی درسهای او به گمراهی افتاده و زشتی گرفتار شدهاند. بی آن که از گناه خود گمراهان و
.[ زشت کرداران چیزی کاسته شود [ 438
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *