آرشیو کعبه ای دیگر زمان عبد الملک

  • در زمان حکومتداری عبدالملک، حاکمیت زبیریها در حجاز شکل گرفته بود. عبدالله بن زبیر قریب یک دهه بر حجاز حکومت نمود. وی در مدت حکومتداریاش تغییراتی نیز در ساختمان کعبه […] 0

    کعبه ای دیگر زمان عبد الملک

    در زمان حکومتداری عبدالملک، حاکمیت زبیریها در حجاز شکل گرفته بود. عبدالله بن زبیر قریب یک دهه بر حجاز حکومت نمود. وی در مدت حکومتداریاش تغییراتی نیز در ساختمان کعبه […]

    ادامه ...