• ابولبید بحرانی گوید: روزی در مکّه معظّمه حضور امام محمّد باقر علیه السلام نشسته بودم، که شخصی وارد شد و عرض کرد: ایمحمّد بن علی! تو آن کسی هستی که […]
  • زراره از حضرت امام محمدباقر علیه السلام روایت میکند که فرمود پهلوی امام نشسته بودم رو به قبله بود فرمود اما النظر الیها عبادهنگاه کردن بر کعبه عبادت است – […]
  • وصیة الامام الباقر علیهالسلام لبعض أبنائه، یا بنی، اذا أنعم الله علیک نعمة فقل: الحمدلله، و اذا أحزنک أمر فقل: لا حول و لا قوة الا بالله، و اذا أبطأ […]