• عترت چون وحی و همگون قرآن است، دسترسی به اندیشه و رسیدن به فضایل و مناقب عترت از راه قرآن و گفتار و رفتار خودعترت امکانپذیر است. بیان فضایل و […]
  • مناظره امام باقر (ع) با عثمان الاعمی یکی از اهالی بصره به نام عثمان الاعمی به امام باقر علیه السلام عرض کرد:« حسن بصری می‌گوید کسی که علمش را پنهان […]
  • مه من چو فتنه دیگربسرت ز چشم ساحرکه ز رخ به زلف چون شبکنی آفتاب ظاهربه چه رو دل پریشاننکند به زلفت افغانکه فتاده یک مسلمانبه کف هزار کافررخت ای […]