• عمرو بن دینار و عبدالله بن عبید میگویند: ما هرگز به ملاقات امام باقر (ع) نرفتیم، مگر این که به وسیلهی هدایا و پوشاک و امکانات مالی، از ما استقبال […]
  • مرحوم قطب الدین راوندی، ابن شهر آشوب و برخی دیگر از بزرگان رضوان الله تعالی علیهم آورده اند:امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:جوانی مومن نزد پدرم، حضرت باقرالعلوم علیه السلام […]
  • امام باقر علیه السلام :أوحَی اللّه ُ تعالی إلی شُعَیبٍ النبیِّ : إنّی مُعَذِّبٌ مِن قومِکَ مائَةَ ألفٍ : أربعینَ ألفاً مِن شِرارِهِم وسِتّینَ ألفاً مِن خِیارِهم ، فقالَ : […]