• دوران حکومت عمر بن عبدالعزیز با مرگ مشکوک [343] وی در سال 101 ه به پایان[صفحه 189]رسید. [344] و در ماه رجب همان سال، یزید بن عبدالملک جوانی که حدود […]
  • اسود بن سعید میگوید: امام باقر فرمود: «ما حجت خدا و باب رحمت و زبان او میباشیم، و نیز وجه و چشم او در میان مخلوقات هستیم، و ما متولیان […]
  • امام باقر (ع) به فردی از شیعیان فرمود:این پیام مرا به شیعیان ما برسان که: به آنچه نزد خداوند است نایل نخواهند شد و دست نخواهند یافت، مگر به وسیلهی […]