• شیخ مفید به اسناد خود از معاویه بن عمار دهنی نقل میکند که اهل ری به امام محمدباقر (ع) نوشتند تفسیر این آیه چیست؟ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا […]
  • از امام باقر (ع) دربارهی کمترین حد شناخت خدا، که همگان موظفند بدان حد از شناخت رسیده باشند، سؤال شد. امام فرمود: کمترین حد معرفت به خداوند، این است که: […]
  • امام باقر علیه السلام :إنَّ اللّه َ یُحِبُّ أن یُسألَ ویُطلَبَ ما عِندَهُ؛خداوند ، خوش دارد که از او خواهش شود و از آنچه نزد اوست ، درخواست گردد.برگرفته از […]