• امام باقر علیه السلام :مَن تَوَلّی مُحِبَّنا فَقَد أحَبَّناامام صادق علیه السلام: هرکه دوستدار ما را دوست بدارد، هرآینه ما را دوست داشته است.البحار : 100 / 124 / 34 […]
  • ابنشهرآشوب روایت میکند که محمد بن مسلمه سی هزار 30000 حدیث از امام محمدباقر روایت کرده استشیخ مفید در ارشاد از جابر جعفی روایت میکند حدثنی ابوجعفر سبعین الف حدیث […]
  • حضرت امام محمدباقر علیه السلام به جابر جعفی تعلیمات عالیه اخلاقی میفرماید که روی سخن به جابر و منظور همه ملت اسلام بلکه عالم بشریت است این آموزش و پرورش […]