• امام باقر علیه السلام :نَحنُ حُجَّةُ اللّه ِ ، ونَحنُ بابُ اللّه ِ ، ونَحنُ لِسانُ اللّه ِ ، ونَحنُ وَجهُ اللّه ِ، ونَحنُ عَینُ اللّه ِ فی خَلقِهِ ، […]
  • امام باقر علیه السلام در عصری زندگی می کرد که بازار بردگی رواج داشت، عدهای از انسانها را به عنوان عبد و کنیز، خرید و فروش می کردند، این موضوع […]
  • حارث همدانی از اصحاب خاص امیر المومنین علیهالسلام میباشد. روزی عصا زنان به همراه عدهای از شیعیان به حضور حضرت میرسند. امام از حال وی میپرسد. وی اظهار میدارد، دوستیها […]