• حمایت از راه حق، اندیشهی حق و مکتب حق، بی تردید گاه مواجه با مشکلات بیرونی خواهد بود و زمانی رویارو با منافع شخصیانسان. حقجویی و حقگویی، گاه کینه و […]
  • اسلام طلب دانش را واجب و فریضه عینی شمرده هر بشری باید کسب علم کند و دیگران را هم دانش بیاموزد و این فریضه بر هر فرد لازم است کفایت […]
  • قرآن یکی است و از جانب خدای یکتا نازل شدهصفحه 109 از 269حکماء اسلام مخصوصا اشراقیین قاعدهای دارند – که گویند الواحد لا یصدر منه الا الواحد یعنی از خدای […]