• امام باقر علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ اِبْرادَ الْکَبَدِ الحَرّی؛خداوند خنک کردن جگر تشنه را دوست دارد.کافی، ج 4، ص 58، ح6برگرفته از کتاب 786 حدیث از حضرت امام […]
  • حضرت امام محمد باقر علیه السلام میفرماید هر فردی ارزش او به اندازه ارزش سخنان اوست هر قدر سخن محکم و متقن داشتهباشد به همان اندازه متانت دارد در این […]
  • علم و دانش امام باقر علیه السلام در کشف الغمة از حافظ عبد العزیز بن اخضر جنابذی در کتابش موسوم به معالم العترة الطاهرة از حکم بن عتیبه نقل شده […]