• امام باقر علیه السلام :ما دَخَلَ قَلبَ امرِئٍ شَیءٌ مِنَ الکِبرِ إلّا نَقَصَ مِن عَقلِهِ .امام باقر علیه السلام : در دل آدمی چیزی از کِبر واردنشود، مگر این که […]
  • امام باقر علیه السلام :عالِمٌ یُنتَفِعُ بِعِلمِه ، أفضَلُ مِن سَبعینَ ألفِ عابِدٍ .امام باقر علیه السلام : عالمی که از علمش بهره بَرَد، برتراز هفتاد هزار عابد است.الدعوات : […]
  • زاهد نمایان و تنگ نظرانی که عبادت و تقوا را در انزوا و کسالت و جمود میبینند و با ترک شوون زندگی و رفتارهای اجتماعی درصدد راهیابی به مقامات معنوی […]