• معارفی که ارزانی عترت میشود دارای مراتب و مراحل است. عترت نیز به تناسب درک و ظرفیت مخاطب خویش معارف و باورها در اختیار دیگران میگذارند. این گونه نیست که […]
  • امام باقر علیه السلام :تِسْعُ خِصالٍ خَصَّ اللّه ُ بِها رُسُلَهُ فَاْمتَحِنُوا أنفُسَکُمْ فَإنْ کانت فَیکُمْ فَاحْمَدُوا اللّه َ تَعالی عَلَیْها فاْسَاَلُوُهُ فِیْها، وَ هُمُ:الیَقینُ وَ القَناعَةُ وَ الصَّبْرُ وَ […]
  • مال دنیا از موارد امتحانهای الهی است. خدای سبحان انسان را از مال و منال دنیا بهرهمند میسازد، تا وی را امتحان کند؛ آیاوابسته و دلباخته مال خویش می شود؛ […]