• امام باقر علیه السلام: «حریص بر دنیا، همچون کرم ابریشم است که هر چه پیله را بر خود بیشتر بپیچد، بیرون آمدنش مشکل تر می شود.» (1)محمد بن علی بن […]
  • امام باقر علیه السلام، دانشمندان برجستهای را در رشتههای گوناگون معارف چون فقه، حدیث، تفسیر و دیگر شاخههای علوماسلامی تربیت کرد که هر یک وزنهای در دانش به شمار می […]
  • از امام باقر (ع) روایت شده است:هیچ چشمی از خشیت و ابهت الهی نگرید مگر اینکه خداوند، صورت آن گریه کننده را بر آتش حرام سازد! و چنانچه قطرههای اشک […]