آرشیو اصحاب و شاگردان

 • چهار نفر از شاگردان برجستهی امام باقر علیه السلام که خود هر کدام شخصیتی ممتاز و مرجعی بزرگ بودند عبارتند از: زراره، ابوبصیر،[صفحه 31]برید بن معاویه عجلی و محمد بن […] 0

  شاگردان امام باقر – زراره، ابوبصیر و محمد بن مسلم

  چهار نفر از شاگردان برجستهی امام باقر علیه السلام که خود هر کدام شخصیتی ممتاز و مرجعی بزرگ بودند عبارتند از: زراره، ابوبصیر،[صفحه 31]برید بن معاویه عجلی و محمد بن […]

  ادامه ...

 • خاندان رسالت و اهل بیت رسول الله (ص)، از آن جا که به گواهی قطعی و[صفحه 60]انکارناپذیر پیامبر اسلام (ص)، عدل و همپا و هماوای قرآنند با حقیقت، محتوا و […] 0

  شاگردان مکتب باقر العلوم

  خاندان رسالت و اهل بیت رسول الله (ص)، از آن جا که به گواهی قطعی و[صفحه 60]انکارناپذیر پیامبر اسلام (ص)، عدل و همپا و هماوای قرآنند با حقیقت، محتوا و […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیهالسلام از اطاعت و ایمان ابن ابییعفور بسیار خرسند بود و میفرمود:نیافتم فردی را که سفارش مرا بپذیرد و امرم را اطاعت کند غیر از ابن ابییعفور.——————————————————————————————————————————————منبع: تاریخ […] 0

  اصحاب امام باقر عبدالله بن ابییعفور

  امام صادق علیهالسلام از اطاعت و ایمان ابن ابییعفور بسیار خرسند بود و میفرمود:نیافتم فردی را که سفارش مرا بپذیرد و امرم را اطاعت کند غیر از ابن ابییعفور.——————————————————————————————————————————————منبع: تاریخ […]

  ادامه ...

 • حارث همدانی از اصحاب خاص امیر المومنین علیهالسلام میباشد. روزی عصا زنان به همراه عدهای از شیعیان به حضور حضرت میرسند. امام از حال وی میپرسد. وی اظهار میدارد، دوستیها […] 0

  اصحاب امیر المومنین حارث همدانی

  حارث همدانی از اصحاب خاص امیر المومنین علیهالسلام میباشد. روزی عصا زنان به همراه عدهای از شیعیان به حضور حضرت میرسند. امام از حال وی میپرسد. وی اظهار میدارد، دوستیها […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیهالسلام وی را از مخبتین مینامید و هر وقت فضیل به حضورش شرفیاب میشد، میفرمود:هر کس میخواهد چهرهیی بهشتی را ببیند، به چهرهی فضیل بنگرد.——————————————————————————————————————————————منبع: تاریخ چهارده معصوم؛ […] 0

  اصحاب امام صادق فضیل بن یسار

  امام صادق علیهالسلام وی را از مخبتین مینامید و هر وقت فضیل به حضورش شرفیاب میشد، میفرمود:هر کس میخواهد چهرهیی بهشتی را ببیند، به چهرهی فضیل بنگرد.——————————————————————————————————————————————منبع: تاریخ چهارده معصوم؛ […]

  ادامه ...

 • از شاگردان پرهیزگار و عارف امام علیهالسلام بود و کنیهاش ابوالمحجل است. امام باقر علیهالسلام دربارهی وی میگفت:گویا عبدالله را میبینم که عمامهی سیاه بر سر دارد و گوشههای عمامهاش […] 0

  اصحاب امام باقر عبدالله بن شریک

  از شاگردان پرهیزگار و عارف امام علیهالسلام بود و کنیهاش ابوالمحجل است. امام باقر علیهالسلام دربارهی وی میگفت:گویا عبدالله را میبینم که عمامهی سیاه بر سر دارد و گوشههای عمامهاش […]

  ادامه ...

 • امام باقر (ع) و شناخت شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: عده ای نزد پدرم امام باقر علیه السلام رفتند و پرسیدند:«وظیفه‌ی شیعه در برابر امام چیست؟» امام […] 0

  امام باقر (ع) و شناخت شیعیان

  امام باقر (ع) و شناخت شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: عده ای نزد پدرم امام باقر علیه السلام رفتند و پرسیدند:«وظیفه‌ی شیعه در برابر امام چیست؟» امام […]

  ادامه ...

 • امام باقر علیه السلام دوران نوجوانی را می گذرانید و هنوز به مقام امامت نرسیده بود، جابر بن عبدالله انصاری نزد آن حضرت می آمد و احترام شایانی به آن […] 0

  احترام جابر به حضرت باقر

  امام باقر علیه السلام دوران نوجوانی را می گذرانید و هنوز به مقام امامت نرسیده بود، جابر بن عبدالله انصاری نزد آن حضرت می آمد و احترام شایانی به آن […]

  ادامه ...

 • ابن ابوداود در کتاب رجال خود راجع به زراره مینگارد:وی از حضرت امام محمد باقر و حضرت صادق و حضرت موسی ابن جعفر علیهمالسلام روایت میکرد. زراره (بضم زاء) راستگوترین […] 0

  راوی احادیث زرارة بن اعین شیبانی

  ابن ابوداود در کتاب رجال خود راجع به زراره مینگارد:وی از حضرت امام محمد باقر و حضرت صادق و حضرت موسی ابن جعفر علیهمالسلام روایت میکرد. زراره (بضم زاء) راستگوترین […]

  ادامه ...

 • داوود بن ابی هند سرخسی از اصحاب ایرانی امام باقر داوود بن ابی عذافر قشیری سرخسی، اصالتاً خراسانی و اهل سرخس است. ذهبی زادگاه وی را شهر مرو می داند […] 0

  داوود بن ابی هند سرخسی از اصحاب ایرانی امام باقر

  داوود بن ابی هند سرخسی از اصحاب ایرانی امام باقر داوود بن ابی عذافر قشیری سرخسی، اصالتاً خراسانی و اهل سرخس است. ذهبی زادگاه وی را شهر مرو می داند […]

  ادامه ...