آرشیو ازدواج و همسران

 • بیشتر مورخان برای محمد بن علی علیه السلام ، دو همسر و دو اُم وَلد(3) ذکر کرده اند که عبارتند از:برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل […] 0

  همسران امام باقر

  بیشتر مورخان برای محمد بن علی علیه السلام ، دو همسر و دو اُم وَلد(3) ذکر کرده اند که عبارتند از:برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل […]

  ادامه ...

 • یکی از نکات حساس زندگی بشر انتخاب زن و تأثیر زن در زندگی مرد است که در هر فردی اثری مخصوص به جا میگذارد کهمشابه با فردی دیگر نیست و […] 0

  زن و زندگی امام باقر علیه السلام

  یکی از نکات حساس زندگی بشر انتخاب زن و تأثیر زن در زندگی مرد است که در هر فردی اثری مخصوص به جا میگذارد کهمشابه با فردی دیگر نیست و […]

  ادامه ...

 • شافعی مینویسد محمد بن علی الباقر علیه السلام 3 پسر و یک دختر داشت جعفر صادق – عبدالله – ابراهیم -امسلمه [107].علامه اربلی هم همین سه نفر نوشته و ضمنا […] 0

  زنان و اولاد امام محمدباقر

  شافعی مینویسد محمد بن علی الباقر علیه السلام 3 پسر و یک دختر داشت جعفر صادق – عبدالله – ابراهیم -امسلمه [107].علامه اربلی هم همین سه نفر نوشته و ضمنا […]

  ادامه ...

 • در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دو «امولد» [22] نام بردهاند. همسران عبارتند از:1- امفروه دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر.او هر چند از نسل ابوبکر […] 0

  همسران امام باقر

  در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دو «امولد» [22] نام بردهاند. همسران عبارتند از:1- امفروه دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر.او هر چند از نسل ابوبکر […]

  ادامه ...

 • مرحوم راوندی در کتاب خرایح و جرایح آورده است:روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السلام، به نام ابن عکاشه ا سدی در منزل آن حضرت وارد شد.ابن عکاشه […] 0

  همسر امام باقر

  مرحوم راوندی در کتاب خرایح و جرایح آورده است:روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السلام، به نام ابن عکاشه ا سدی در منزل آن حضرت وارد شد.ابن عکاشه […]

  ادامه ...

 • مرحوم راوندی در کتاب خرایح و جرایح آورده است:روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السلام، به نام ابن عکاشه أسدی در منزل آن حضرت وارد شد. ابن عکاشه […] 0

  ازدواج امام صادق

  مرحوم راوندی در کتاب خرایح و جرایح آورده است:روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السلام، به نام ابن عکاشه أسدی در منزل آن حضرت وارد شد. ابن عکاشه […]

  ادامه ...

 • شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام امام محمد باقر علیه السلام در روز جمعه یا دوشنبه یا سه شنبه غره ماه رجب یا سوم ماه صفر سال 57 هجری یا […] 0

  شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام

  شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام امام محمد باقر علیه السلام در روز جمعه یا دوشنبه یا سه شنبه غره ماه رجب یا سوم ماه صفر سال 57 هجری یا […]

  ادامه ...

 • ایشان مادر امام جعفر صادق علیه السلام و عبدالله بن محمد بود.(4) ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است(5) که در خانواده ای عالم پرور و پرهیزکار […] 0

  همسران امام باقر ام فروه

  ایشان مادر امام جعفر صادق علیه السلام و عبدالله بن محمد بود.(4) ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است(5) که در خانواده ای عالم پرور و پرهیزکار […]

  ادامه ...

 • او مادر ابراهیم و عبیدالله بود.(3)برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت نوشته آقای رمضان قوامی در بندی 0

  همسران امام باقر ام حکیم

  او مادر ابراهیم و عبیدالله بود.(3)برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت نوشته آقای رمضان قوامی در بندی

  ادامه ...

 • صفحه 252 از 269حضرت امام محمد باقر علیه السلام دو زن عقدی دائمی داشته اول امفروه دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر بود که مادر امام جعفرصادق علیه السلام و […] 0

  زنان و اولاد امام محمد باقر علیه السلام

  صفحه 252 از 269حضرت امام محمد باقر علیه السلام دو زن عقدی دائمی داشته اول امفروه دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر بود که مادر امام جعفرصادق علیه السلام و […]

  ادامه ...